shahrvand.com
طنزنوشته های ریزودرشت /40/میرزاتقی خان - شهروند
دانشمندان نمک و شکر نمی خورند چون این دو ماده را دو سم سفید می دانند. شاید به همین دلیل هم هست که هرگز نه یک دانشمند با نمک داشته ایم، نه یک دانشمند شیرین سخن!