shahrvand.com
کی دوباره تابستان می شود؟/ برگردان: جواد طالعی - شهروند
در آپارتمان مشترک چهار فصل سال هیجان زیادی برپا است. امروز 19 ژوئن است، یعنی اوج زمانی که سوفیا تابستان باید خودش را برای شروع شیفت تازه آماده کند. اما امسال او حتی برای ترک اتاق به خودش زحمت نمی دهد. فرانجو بهار، هنینگ پاییز و ویبکه زمستان با چهره هایی نگران جلوی....