shahrvand.com
دیوانه/شهلا پزشکزاد - شهروند
هذیان مواج می آید و زمین و زمان را در هم می نوردد و می رود. در مه دور و دورتر و ناپدید می شود... اما در ذهن همه هذیان می نشیند بی آنکه ببینند در پس پشت این هذیان انسانی به درد نشسته با همه وجود انسانیش، انسانی به درد نشسته با طبیعت زیبای هستی اش، اما خلق ترسان از هذیانی که بر او ...