shahrvand.com
شِکوه/کوروش سلیمانی - شهروند
جاهلی آزرده کُنجِ لاله زار شِکوه می کرد از جفای روزگار گفت از وقتی شنیدم این خبر بوده ام افسرده و زار و خُمار