shahrvand.com
طنزنوشته های ریز و درشت/3/میرزاتقی خان - شهروند
من هروقت که دستم را می گذارم زیر چانه ام و می روم توی فکر ایران، کیف می کنم! اینهمه امکاناتی که امروز در اختیار مردم ایران است، چهل پنجاه سال پیش کسی خوابش را هم نمی دید. امسال عید مردم حتی توانستند آجیل شان را قسطی بخرند . ... اونوقتها کی از این امکانات بود؟ فقط خانه یا ماشین را می تونستی قسطی بخری...