shahrvand.com
هنرمندان معاصر ایران در موزه آقاخان/ پروانه رادمرد - شهروند
نمایشگاهی از هنرمندان جوان و معاصر ایران به مدت 4 ماه در موزه آقاخان به نمایش گذاشته شده است. موضوع کارها با یک دیگر متفاوت و هر یک در زمینه ی خاصی از مسائل سیاسی و اجتماعی ایران تأثیر گرفته است. آن چه این هنرمندان در آن با هم اشتراک فکری دارند مسائل مربوط به ایران است. پیام هر هنرمند بیانگر بینش و بازتاب فکری و برداشت....