shahrvand.com
گفتگو با شیدا بازیار برنده جایزه ادبی"اولا هان": /ایران از من دریغ شده است/ امید رضایی - شهروند
شب‌های آرام تهران توأمان داستان مقاومت و مهاجرت یک از هزاران خانواده ‌ای است که زندگی ‌شان را پای آینده بهتری برای ایران قمار می‌کنند. زبان روایی نویسنده ساده و صمیمی و صادقانه است، اما زمینه‌ی سیاسی پیچیده‌ ی داستان فدای سادگیِ متن نشده است....