shahrvand.com
چهارشنبه سوری/منیژه پناهی - شهروند
ما باز شکستیم سبوی کهن امشب رندانه نشستیم به طرف چمن امشب چون بوته خریدیم به جان گرمی آتش تب پنجده فکنده ست کنون بر بدن امشب