shahrvand.com
عروسی خون لورکا در نگاه سهیل پارسا/بهرنگ رهبری - شهروند
وقتی احمد شاملو عروسی خون لورکا را ترجمه کرد در ابتدای کتاب چنین نوشت: “تاتر لورکا را نباید یک تاتر شاعرانه به حساب آورد. قضاوت درست در این باره این است که بگوییم آثار نمایش لورکا درام هایی سخت واقع بینانه است که در تمامی شان همه آنچه ارزش شعری لورکا برآورد می کند ملحوظ …