shahrvand.com
هپاتیت های A و B و C و سمّی/ بخش سوم و پایانی / دکتر عطا انصاری - شهروند
برای ایمنی سریع (کمتر از 4 هفته) و کوتاه مدت می شود از ایمونوگلوبولین ها استفاده کرد، تزریق آن باید تا دو هفته پس از آلودگی به ویروس انجام شود و قدرت حفاظت آن 80 تا 90 درصد می باشد. اگر با یک شخص بیمار زندگی می کنید یا خودتان به ویروس آلوده شده اید پس از رفتن به توالت، قبل از آماده کردن مواد غذایی و قبل از .....