shahrvand.com
منتشر شد: گذار زنان از سایه به نور - شهروند
نشر آفتاب نخستین کتاب خود را با نام "گذار زنان از سایه به نور" منتشر کرد. این کتاب نگاهی است به تاریخ زنان، زنانی که از خاکستر سیاه با توانایی و شایستگی به اوج قدرت و مکنت رسیده اند.