shahrvand.com
دو شعر از ژیلا مساعد - شهروند
چند شاخه شده ام چند حلقه چند قاچ چند پر