seci.co.il
מרגל נגד מרגל: קבוצות ריגול של מדינות גונבות כלים ומטרות אחת מהשניה – SECi
מודיעין איומים מדויק מתבסס על זיהוי של תבניות וכלים שמהווים כעין תביעת אצבע של קבוצות תקיפה שונות. ידע שכזה מאפשר לחוקרים למפות טוב יותר את היעדים, המטרות וההתנהגות השונים של התוקפים ומסייע לארגונים לקבוע את רמת הסיכון. כאשר הקבוצות השונות מתחילות לפרוץ האחת לשנייה, ולהשתלט על כלים, תשתיות ואפילו קורבנות, מודל הניתוח הזה מתחיל להתפרקRead More