scientometrics4vn.org
(Indicators in Scientometrics) – Phần 8: Chỉ số trích dẫn toàn trường trên Google Scholar
CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 8: Chỉ số trích dẫn toàn trường trên Google Scholar Với việc gần đây Google thay đổi cách thức ghi nhận dữ liệu – thêm mục ghi nhận instit…