scientometrics4vn.org
(Indicators in Scientometrics) – Phần 4: Một số thông tin thêm về các chỉ số liên quan đến trích dẫn
CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 4: Một số thông tin thêm về các chỉ số liên quan đến trích dẫn Trong tuần này, loạt bài viết “Các chỉ số đo lường trong trắc lượng khoa họ…