scientometrics4vn.org
(Indicators in Scientometrics) – Phần 2: Vai trò của các tác giả đứng tên trong một bài báo khoa học
CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 2: Vai trò của các tác giả đứng tên trong một bài báo khoa học Tiếp theo bài viết về Chỉ số h (h index), bài viết tuần này của S4VN góp ph…