sbweb.ir
چرا دندان ها فاسد می شوند؟
دندان ها محکم در استخان های آرواره قرار گرفته اند. دندان های ما برای بریدن و خرد کردن غذا به کار می روند، تا غذا را آن قدر نرم کنند که گوارش آن ساده تر شود.