sbweb.ir
آیا می توان از صدای ترافیک انرژی تهیه کرد؟
در ترافیک و اتوبان ها و خیابان های شلوغ صدای زیادی توسط وسایل نقلیه تولید می شود. آیا می توان از این صدا انرژی تولید کرد؟