sajadmehri.ir
روش هایی برای افرینش شکل های جدید
روش هایی برای افرینش شکل های جدیدبرای آفرینش شکل های جدید روش های زیادی وجود دارد که اینک به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:اختراع شکلبا کم کردن و برداشتن قسمتهائی از یک شکل هندسی شناخته شده می توانیم به شکل های متنوعی دست یابیم. برای