saadatabad-computer-services.com
به وسیله‌ی System Restore سیستم را به حالت اول بازگردانی کنید
به وسیله‌ی System Restore سیستم را به حالت اول بازگردانی کنید - می‌توان گفت راه نجات ویندوز XP خراب‌ شده استفاده از برنامه ی System Restore می باشد...