s4vn.online
(Scholars’ Opinions) – Phần 2: Xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin khoa học công nghệ hiện đại (Đào Tiến Khoa, 2016)
Ý KIẾN CHUYÊN GIA – Phần 2: Xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin khoa học công nghệ hiện đại (Đào Tiến Khoa, 2016) Lời dẫn của S4VN: Bạn đọc S4VN thân mến, Trong phần 2 của chuyên mục Ý kiến chu…