s4vn.online
(ISI in Science Policies) – Phần 2: Quy định công bố ISI tại một số chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam
ISI VỚI CHÍNH SÁCH KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM – Phần 2: Quy định công bố ISI tại một số chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam Từ chỗ dừng ở mức độ khuyến khích, một số chương trìn…