s4vn.online
(Indicators in Scientometrics) – Phần 5: Trích dẫn ISI Web of Science và trích dẫn Google Scholar
CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 5: Trích dẫn ISI Web of Science và trích dẫn Google Scholar Lời dẫn của S4VN: Trong bài viết dưới đây, chúng tôi lược dịch một phần bài bá…