s4vn.online
(Indicators in Scientometrics) – Phần 7: Đề xuất chỉ số mới trong đánh giá năng lực nghiên cứu: Chỉ số I
CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 7: Đề xuất chỉ số mới trong đánh giá năng lực nghiên cứu: Chỉ số I Lời dẫn của S4VN: Trong bài viết này, chúng tôi lược dịch một phần nội …