ruthumana.com
ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಮರಿ (ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ)
ಕತೆ : ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಮರಿ ಮೂಲ : ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ‘ಸಾತು ತೌರ್ಮನೆ’ ನಾಟಕ ನಿರೂಪಣೆ : ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಓದು : ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಳಸದ…