rujirat.com
เอกสารที่จะยื่นขอใบเขียว
ตั้งแต่การยื่นเรื่องขอใบเขียวเปลี่ยนเป็นต้องส่งออนไลน์เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ดิฉันมีปัญหากับเอกสารที่ลูกความส่งมาให้มากๆ คือ (1) เอกสารที่แปลมาจากกระทรวงการต่างประเทศ พับขอบบนซ้ายมือประทับตราคร…