rujirat.com
“ไทม์ไลน์”ในการขอใบเขียวแต่งงานในเมืองไทย
สัปดาห์ที่แล้วดิฉันเขียนถึงระยะเวลาหรือไทม์ไลน์ในการขอใบเขียวแต่งงานในอเมริกา สัปดาห์นี้ขอเขียนถึงไทม์ไลนในการขอใบเขียวจากเมืองไทย ข้อแตกต่างระหว่างสถานทูตและอิมมิเกรชั่น ถ้าคุณยื่นเรื่องขอใบเขียวแ…