rnp-f.org
Kreativni marksizam i lumpenproletarijat
Pisaćemo bez uvoda i objašnjenja kategorije lumpena, uzimajući u obzir da tema kojom se ovde bavimo podrazumeva određeni nivo političke pismenosti i poznavanja osnova marksizma. Radovi Marksa i Eng…