riolamwritings.com
"Nhớ khi nao lúc ra đi..." - Rio Lam
Đã thành lệ hằng năm, cứ đến tháng 11 là mình sẽ đem lòng nhớ Tết.