rhr.org.il
קמחא דפסחא, תרומת דברי חמץ וסדרי פסח אלטרנטיביים
כבכל שנה, אנו מאפשרים לתרום קמחא דפסחא, העברת דברי חמץ ומפרטים את סדרי הפסח האלטרנטיביים הנערכים עם המוחלשים בחברה הישראלית. חג שמח!…