relaxsomeone.com
ما به خداوندی بی همتا خدمت می کنیم
ما به خداوندی بی همتا خدمت می کنیم شاید در گذشته بدبختی ها و امتحان های زیادی را از سر گذرانده ای. شاید موانع و دل شکستگی های بی اندازه داشته ای؛ اما امروز یک روز تازه است. وقت آن رسیده ایمانت را گسترش بدهی و به فضیلت هاییدست پیدا کنی که خداوند در قلبت …