relaxsomeone.com
دستی به سر و روی رؤیاهایت بکش
دستی به سر و روی رؤیاهایت بکش دوست داری با زندگی ات چه کار کنی؟ اگر بتوانی امروز بهترین داستان عمرت را بنویسی، چه خواهی نوشت؟ آیا اولین واکنش تو این است که خود را با همان تجربه های پیشین و محدودیت های کنونی توصیف کنی؟ آیا به جای اینکه رؤیاهایت را برآورده کنی، خود …