razieyeclinic.com
مراکز طرف قرارداد
جهت آرامش و راحتی بیماران عزیز این مرکز با اکثریت بیمه های موجود قرارداد همکاری منعقد نموده است. مراکز طرف قرارداد با چشم پزشکی رازی عبارتند از :