rava20.ir
مقیاس تاکتیکهای تعارض Conflict Tactics Scales (CT)
مقیاس تاکتیکهای تعارض Conflict Tactics Scales (CT) نظریه ی تعارض، یکی از پرکاربردترین دیدگاه ها در حوزهی اختلافات زناشویی است که به نحو گسترده ای برای بررسی روشهای کنار آمدن افراد با تعارضهای موجود…