rava20.ir
از مهم ترین پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق درس بگیرید!
از مهم ترین پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق درس بگیرید! 🔹این که فکر کنیم کارآفرینان موفق از ثروتمند ترین های دنیا هستند، تا حدود زیادی نادرست می باشد. زیرا وقتی ما حرف از “ثروت” می زنی…