rava20.ir
آزمون رویدادهای استرس زای زندگی CIEI  پیکل و همکاران(۱۹۷۱)  
آزمون رویدادهای استرس زای زندگی CIEI پیکل و همکاران(۱۹۷۱) تنیدگی روانی و بحران های روزمره از جمله تهدید های بهداشت جسمانی و روانی است . واقعیت این است که تنیدگی در زندگی روزمره امری اجتناب ناپذ…