raovattatca.net
Lamborghini Huracan “san bằng tất cả” góp mặt chặng 2 tại Car & Passion 2018 - raovattatca
Lamborghini Huracan tại Đà Nẵng đã dán decal và sẵn sàng chờ ghép đoàn Car & Passion 2018 tại Quảng Bình.