raahak.com
نظریه جامعه‌ کلنگی دایره بسته ای است از جبر تاریخی
مهدی جامی بی بی سی فارسی از طریق خوابگرد* مصاحبه گر بی بی سی در تازه ترین گفتگو با دکتر همایون کاتوزیان از او می پرسد: «نظریه شما مبنی بر تاثیر شگرف کم آبی (تاثیر ناگزیر جغرافیا) بر روحیه ایرانی و …