raahak.com
مساله این است: هر “چاپ اول”ی چاپ اول نیست!
مهدی جامی به لطف یکی از دوستان دو شماره از کتابشناسی های ماه را دریافت کردم که از بابت تولید کتابشناسی کارهای قابل توجهی هستند. کتابشناسی های ماه که یک دو شماره آنها را پیشتر در راهک معرفی کرده ایم…