raahak.com
جمعیت فرهنگ رشت ١٢٩٦-١٣١٠؛ روزگار فراموش شده پایتخت مدرنیته ایرانی
هومان دوراندیش روزنامه اعتماد «باید توجه داشته باشید كه اولین قرائت‌خانه‌های ایران را ما در رشت داشتیم. اولین شهرداری، تلفن‌های مركزی، تلگرافخانه، تئاتر، سینما، چاپخانه، روزنامه، عكاسی، دبیرستان‌ها…