raahak.com
کُردی از نزدیک‌ترین زبان‌های ایرانی به فارسی است
عباس جوادی چشم انداز در سال های ۱۹۳۰ مسئولان جمهوری جوان ترکيه، كشورى که از میان خاک و خون و جنگ رسته بود، کارزاری فرهنگی، سرتاسری و ملی را آغاز کردند که به دو تئوری استوار بود: «تئوری آفتاب زبان» …