raahak.com
نظام آموزش خصوصی زیر نظارت نیست؛ معلم را تحقیر می‌کند
آتوسا افشین نوید چپ کوک شوریدگی این روزهایم را فقط خودم می ­فهمم. یک سال از رسیدن به این نقطه که نظام آموزش و پرورش خصوصی ما در مسیر زوالی برگشت ­ناپذیر افتاده و تصمیمم به خروج از این نظام می­ گذرد…