raahak.com
هویت ایرانی، خودستیزی و “نفوذ انیرانی”
محمود امیدسالار باشگاه شاهنامه پژوهان به نقل از میراث مکتوب نود و هشتمین نشست از سلسله نشست های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «هویت ایرانی و نفوذ انیرانی» با سخنرانی دکتر محمود امیدسالار (شاهنا…