raahak.com
خرمگس هفتم؛ ترجیح اصلاح بر انقلاب و پرسش های ژیژک از ایرانیان
گاهنامه فلسفی خرمگس دفتر هفتم انقلاب و اصلاح اسفند 1359 / مارس 2017 دفتر هفتم گاهنامۀ فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی انقلاب/ رفورم به اهل مطالعه و پژوهش فارسی زبان، تقدیم می گردد. با قدردانی از همکارا…