raahak.com
ایرج افشار؛ آشتی‌دهنده کتابداری سنتی و آکادمیک
حمیدرضا محمدی روزنامه ایران در ابتدا تنها به این فهرست بلند توجه و تصور کنید که یک نفر، فقط یک نفر تا 85 سالگی که جان به جان آفرین تسلیم کرد، هر آنچه از این‌ها را می‌دیده جمع می‌کرده است: «کتاب‌های…