raahak.com
استاد ما عباس ماهیار؛ دانای غرائب ادب و فرهنگ قدیم
محمود فتوحی میراث مکتوب چشمم که افتاد به پوستر نکوداشت دکتر عباس مهیار در شب بخارا ذوق زده شدم. شبهای بخارا سنت والایی است در نکوداشت بزرگان. بخارا را زیبنده است که شبی خاطره‌انگیز را به نام استاد …