raahak.com
تا ایران مساله دانشگاه نباشد، علم ما جهانی نمی‌شود
جواد طباطبایی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از روزنامه اعتماد گزارش و استخراج متن از: محسن آزموده و عاظفه شمس سخنرانی دکتر جواد طباطبایی که در مجلس رونمایی دو كتاب‌ «فیلسوف سیاست: جشن نامه …