raahak.com
خواهم سخن از زبان مردم گویم؛ یعنی که صدای بی صدایان باشم
شاداب وجدی اخبار روز اخیراً چهار کتاب از مجموعه آثار اسماعیل خویی به همت انتشارات “اچ اند اس میدیا” انتشار یافته است (و از طریق آمازون عرضه می شود) تحت این عنوانها: “این خشم رو به…