raahak.com
سازمان سیا و کنترل فضای ادبی در جنگ سرد
فرناز سیفی کتاب تازه‌ای که مشتاقم بخوانم، فرش را کنار می‌زند و نشان می‌دهد که زیر نقش‌ونگار و قوس و قزح‌وار چه خرده‌ریزهای ناخوشایندی پنهان شده است. کتاب “Finks” نتیجه‌ کار تحقیقی جوئل …