raahak.com
داریوش مهرجویی؛ دو خاطره: سفرنامه پاریس و عوج کلاب
علی شروقی روزنامه فرهیختگان پیوند داریوش مهرجویی با ادبیات پیوندی قدیم است؛ پیوندی است تقریبا به اندازه عمر فیلمسازی این کارگردان مهم سینمای ایران و حتی قدیم‌تر از آن. مخاطب سینمای مهرجویی تا چند س…